wtorek, 5 stycznia 2010

Odnowienie "Zielonej Karty"

Karta Stałego Pobytu ( permanent resident card ), potocznie nazywana „Zieloną Kartą” jest dokumentem potwierdzającym status prawny zezwalający jej posiadaczowi na mieszkanie i podejmowanie zatrudnienia na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jest ona również dowodem identyfikacyjnym w myśl amerykańskiego prawodawstwa. W żargonie używanym przez biuro do spraw obywatelskich ( United States Citizenship and Immigration Services , w skrócie USCIS) jest to po prostu formularz I-551.

Kiedy należy odnowić „Zieloną Kartę”

Posiadacz „Zielonej Karty” wydanej na okres dziesięciu lat, której termin ważności upłynął, bądź też upłynie w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy ma obowiązek złożenia wniosku o odnowienie karty stałego pobytu.

Ta instrukcja nie dotyczy osób, którym zostało przyznane warunkowe prawo pobytu. W wypadku utraty ważności warunkowej karty pobytu, należy złożyć wniosek o zniesienie warunku używając formularza I-751.

Procedura odnowienia „Zielonej Karty”

Jeśli wyżej wymieniony warunek jest spełniony, należy złożyć aplikację o wymianę „Zielonej Karty” używając do tego formularza I-90, czyli wniosku o wydanie zamiennika karty stałego pobytu ( Application to Replace Permanent Resident Card ).

Jeśli „Zielona Karta” utraci ważność podczas pobytu za granicą, a wniosek o jej wymianę nie został złożony przed opuszczeniem Stanów Zjednoczonych, przed złożeniem wniosku należy wpierw skontaktować się z najbliższym konsulatem lub ambasadą USA, biurem USCIS albo urzędnikiem na przejściu granicznym.

Jeśli „Zielona Karta” ma utracić ważność w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, nie później jednak niż planowany powrót do Stanów Zjednoczonych, wniosek złożyć należy dopiero po powrocie do USA.

Jeśli wniosek o wydanie zamiennika karty stałego pobytu zostanie rozpatrzony pozytywnie, wtórnik z dziesięcioletnią datą ważności zostanie przesłany pocztą.

Jak sprawdzić status wniosku o wydanie zamiennika karty

Status wniosku o wydanie zamiennika karty stałego pobytu można sprawdzić w internecie na stronie USCIS. Można też uzyskać informacje telefonicznie pod numerem 1-800-375-5283. Kontaktując się z USCIS należy przygotować informacje dotyczące wniosku jak numer sprawy (receipt number) , swój numer identyfikacyjny ( Alien Registration Number ) , nazwisko i datę urodzenia.

Składanie apelacji

Jeśli wniosek o wydanie zamiennika karty stałego pobytu zostanie odrzucony, wnioskodawca zostanie poinformowany listownie o powodach takiej decyzji. Mimo że oficjalnie nie można złożyć od takiej decyzji apelacji, można w zamian wnioskować do tego samego biura o powtórne rozpatrzenie sprawy lub zmianę decyzji.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy musi wymienić zaistniałe nowe okoliczności, dla których dokumentacja zostanie przedłożona jeśli sprawa ma zostać ponownie rozpatrzona. Wniosek o zmianę decyzji musi zostać poparty odpowiednią argumentacją, to jest przedstawić, że decyzja odmowna została podjęta przez nieadekwatne zastosowanie przepisów prawa imigracyjnego. Dodatkowo, należy przedstawić dowody na to, że decyzja podjęta na podstawie informacji dostarczonych we wniosku, została podjęta niesłusznie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz